วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556

จัดหาแรงงานต่างด้าว ลาว กัมพูชา และพม่า ตามข้อตกลง MOU ถูกต้องตามกฎหมาย 100% เราคือผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและ บริหารแรงงานต่างด้าวใต้ข้อตกลง(MOU)ได้แก่ แรงงานต่างด้าวจากประ เทศพม่า กัมพูชา บังคลาเทศ และเวียดนาม ที่มีความสามารถเข้ามาทำงานในประเทศไทยโดยมีการตรวจสอบ และ ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฏหมายทุกขั้นตอน ให้กับภาคธุรกิจส่วนต่างๆ เช่น งานโรงงาน อุตสาหกรรม ก่อสร้างทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด โดยเป็นตัวแทนที่ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยและพร้อมให้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวถูกกฏหมาย สำหรับนายจ้าง และเจ้าของสถานประกอบการ จากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของสถานประกอบการซึ่งพยายามสรรหาแรงงานที่เป็นทั้งคนไทย และแรงงานต่างด้าวที่มีเอกสารถูกต้องแล้วก็ตามการเข้า-ออก บ่อยครั้งของแรงงานทำให้สถานประกอบการเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายเป็น จำนวนมาก บริษัท แมนเน็กซ์ ลีดเดอร์ อินเตอร์ แนลชั่นแนล 2006 จำกัด ขอนำเสนอการนำเข้าแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้อง ตามกฎหมาย (MOU) ทั้ง สัญชาติ พม่า กัมพูชา ลาว ที่มีสัญญาจ้างอย่างน้อย 1 ปี ที่จะช่วย แก้ไขปัญหา การเข้า-ออก และการขาดแรงงาน

http://www.moulink.com/
จัดหาแรงงานต่างด้าว ลาว กัมพูชา และพม่า ตามข้อตกลง MOU ถูกต้องตามกฎหมาย 100%
       เราคือผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและ บริหารแรงงานต่างด้าวใต้ข้อตกลง(MOU)ได้แก่ แรงงานต่างด้าวจากประ เทศพม่า กัมพูชา บังคลาเทศ และเวียดนาม ที่มีความสามารถเข้ามาทำงานในประเทศไทยโดยมีการตรวจสอบ และ ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฏหมายทุกขั้นตอน ให้กับภาคธุรกิจส่วนต่างๆ เช่น งานโรงงาน อุตสาหกรรม ก่อสร้างทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด โดยเป็นตัวแทนที่ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยและพร้อมให้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวถูกกฏหมาย สำหรับนายจ้าง และเจ้าของสถานประกอบการ    
         จากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของสถานประกอบการซึ่งพยายามสรรหาแรงงานที่เป็นทั้งคนไทย และแรงงานต่างด้าวที่มีเอกสารถูกต้องแล้วก็ตามการเข้า-ออก บ่อยครั้งของแรงงานทำให้สถานประกอบการเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายเป็น จำนวนมาก บริษัท แมนเน็กซ์ ลีดเดอร์ อินเตอร์ แนลชั่นแนล 2006 จำกัด
 ขอนำเสนอการนำเข้าแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้อง ตามกฎหมาย (MOU) ทั้ง สัญชาติ พม่า กัมพูชา ลาว ที่มีสัญญาจ้างอย่างน้อย 1 ปี ที่จะช่วย แก้ไขปัญหา การเข้า-ออก และการขาดแรงงาน

การคัดเลือกและนำเข้าแรงงาน เป็นดังนี้:
• แรงงานทุกคนต้องมีใบรับรองผลตรวจโรค ณ สถานพยาบาลที่ รัฐบาล 
• แรงงานต้องยื่นขอวีซ่าทำงาน ณ สถานเอกอัคราชทูตไทย ในประเทศนั้นๆ พร้อมทั้งระบุชื่อ
นายจ้าง และที่อยู่ โดยละเอียดในหน้าวีซ่า
• การขึ้นทะเบียนแรงงานมีความสะดวกรวดเร็วเพราะเป็นการเดินทางเข้ามาอย่างถูกกฎหมาย
• แรงงานไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ หากไม่พอใจการทำงานก็ต้องเดินทางกลับ
• แรงงานเดินทางเข้าประเทศโดยใช้วีซ่าระบุนายจ้าง (เพื่อป้องกันแรงงานต่างชาติหลบหนี)
ทำให้แรงงานไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้
• แรงงานจะมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง เพื่อเป็นการจัดระเบียบให้อยู่ภายใต้กฏหมายประเทศไทย
• แรงงานมีศักยภาพในการทำงานสูงกว่าแรงงานปกติ เพราะมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะเดินทาง
มาเพื่อทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฏหมาย
• นายจ้างมีอำนาจต่อรองกับแรงงานมากขึ้น โดยไม่ถูกแรงงานต่อรองจนไม่มีทางเลือก
• การขึ้นทะเบียนทำได้ง่าย เพราะมีหลักฐานบันทึกการเดินทางเข้าออกประเทศผ่านส ำ
นักงาน ตรวจคนเข้าเมือง
• ป้องกันปัญหานายหน้าค้ามนุษย์ผ่านทางพรมแดน เพราะขณะนี้มีแรงงานต่างชาติ
เข้ามาทำงานแบบผิดกฎหมายอย่างมากมายในประเทศไทย

สนใจติดต่อสอบถาม
ภาคใต้
บริษัท แมนเน็กซ์ ลีดเดอร์ อินเตอร์ แนลชั่นแนล 2006 จำกัด
93/162 หมู่ที่4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
โทรติดต่อ คุณชัยชนะ 081-8988601,083-5113556
Email:masterink1@hotmail.com,memorandum007@gmail.com

ภาคกลาง อีสาน เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ 
บริษัท แมนเน็กซ์ ลีดเดอร์ อินเตอร์ แนลชั่นแนล 2006 จำกัด
93/162 หมู่ที่4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
โทรติดต่อ คุณกอร์ดอนลี  087-1177000
Email:khlee707@yahoo.com


หจก.ออมแอนด์ออย (นำเข้าแรงงานกัมพูชา) 
37/1 หมู่ 4 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
ติดต่อคุณ ชัยชนะ โทร 081-8988601 คุณกอร์ดอนลี  087-1177000


 

 

 

 

 
      เราคือผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและ บริหารแรงงานต่างด้าวได้ข้อตกลง(MOU) ได้แก่ แรงงานต่างด้าวจากประ เทศพม่า กัมพูชา บังคลาเทศ และเวียดนาม ที่มีความสามารถเข้ามาทำงานในประเทศไทยโดยมีการตรวจสอบ และ ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฏหมายทุกขั้นตอน ให้กับภาคธุรกิจส่วนต่างๆ เช่น งานโรงงาน อุตสาหกรรม ก่อสร้างทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด โดยเป็นตัวแทนที่ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยและพร้อมให้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวถูกกฏหมาย สำหรับนายจ้าง และเจ้าของสถานประกอบการ    
    ปัจจุบันประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องขึ้นทุกปี ทำให้มีการแข่งขันสูงขึ้น ความต้องการแรงงานต่างด้าวในทุกๆ ภาคส่วนก็เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานในฝ่ายผลิต และแรงงานทั่วไป ทั้งในอุตสาหกรรมและครัวเรือน บริษัท แมนเน็กซ์ ลีดเดอร์ อินเตอร์ แนลชั่นแนล 2006 จำกัด
ให้บริการรับจัดหาแรงงานต่างด้าว MOU พม่า กัมพูชาถูกกฎหมาย 
จัดหาแรงงานต่างด้าว MOU ให้อุตสาหกรรม
จัดหาแรงงานต่างด้าว MOU ขั้นต่ำ 30 คนขึ้นไป
จัดหาแรงงานต่างด้าว MOU ผู้ชาย 100%
จัดหาแรงงานต่างด้าว MOU ผู้หญิง 100%
จัดหาแรงงานต่างด้าว MOU ผู้ชาย/หญิง 50%/50%
รับประกันแรงงานต่างด้าว MOU ผู้ชาย/หญิง 100%
 


การคัดเลือกและนำเข้าแรงงาน เป็นดังนี้:
• แรงงานทุกคนต้องมีใบรับรองผลตรวจโรค ณ สถานพยาบาลที่ รัฐบาล 
• แรงงานต้องยื่นขอวีซ่าทำงาน ณ สถานเอกอัคราชทูตไทย ในประเทศนั้นๆ พร้อมทั้งระบุชื่อ 
นายจ้าง และที่อยู่ โดยละเอียดในหน้าวีซ่า
• การขึ้นทะเบียนแรงงานมีความสะดวกรวดเร็วเพราะเป็นการเดินทางเข้ามาอย่างถูกกฎหมาย
• แรงงานไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ หากไม่พอใจการทำงานก็ต้องเดินทางกลับ 
• แรงงานเดินทางเข้าประเทศโดยใช้วีซ่าระบุนายจ้าง (เพื่อป้องกันแรงงานต่างชาติหลบหนี)ทำให้แรงงานไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้
• แรงงานจะมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง เพื่อเป็นการจัดระเบียบให้อยู่ภายใต้กฏหมายประเทศไทย
• แรงงานมีศักยภาพในการทำงานสูงกว่าแรงงานปกติ เพราะมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะเดินทาง 
มาเพื่อทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฏหมาย
• นายจ้างมีอำนาจต่อรองกับแรงงานมากขึ้น โดยไม่ถูกแรงงานต่อรองจนไม่มีทางเลือก
• การขึ้นทะเบียนทำได้ง่าย เพราะมีหลักฐานบันทึกการเดินทางเข้าออกประเทศผ่านส ำ 
นักงาน ตรวจคนเข้าเมือง
• ป้องกันปัญหานายหน้าค้ามนุษย์ผ่านทางพรมแดน เพราะขณะนี้มีแรงงานต่างชาติ
เข้ามาทำงานแบบผิดกฎหมายอย่างมากมายในประเทศไทย

มาฟังความรู้สึกของแรงงานพม่าที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติได้รับหนังสือเดินทางแล้ว (Passport) กันครับว่าเป็นอย่างไรบ้าง
 
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น